logo

Legislativa

Plynová zařízení. Plynárenství

 • Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů (.pdf)
 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (.pdf)
 • Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (.pdf)
 • Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakových kotelnách (.pdf)
 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (.pdf)
 • Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stavoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství (.pdf)
 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (.pdf)

Bezpečnost práce a technických zařízení

 • Zákon č. 20/1966 Sb., o péčí o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (.pdf)
 • Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů (.pdf)
 • Nařízení vlády č. 378/01 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (.pdf)
 • Nařízení vlády č. 494/01 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu (.pdf)
 • Nařízení vlády 495/01 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků (.pdf)
 • Nařízení vlády č. 11/02 Sb., kterým se stanoví vzhled  a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálu, ve znění pozdějších předpisů (.pdf)
 • Vyhláška ČBÚ č, 392/03 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů (.pdf)
 • nařízení vlády č. 101/05 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (.pdf)
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (.pdf)
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (.pdf)
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (.pdf)

Požární ochrana

 • Nařízení vlády 91/2010 ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (.pdf)
 • Zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (.pdf)
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) (.pdf)
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (.pdf)

Zkušebnictví

 • Zákon č. 505/1990 Sb. - o metrologii a související předpisy (.pdf)
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (.pdf)
 • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (.pdf)
 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů (.pdf)
 • Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (.pdf)
 • Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv (.pdf)
 • Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (.pdf)
 • Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů (.pdf)

Ochrana životního prostředí

 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (.pdf)

Ostatní

 • Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 455/1991 Sb., živnostenský zákon
 • Zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/1992 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
 • Zákon č. 357/2008 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (úplné znění zák. č. 360/1992 Sb.)
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

© 2017 Weishaupt TK

Pulečný 85,Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02, Tel./Fax: +420 483 388 157, mobil: +420 607 855 920, +420 721 449 656

E-mail: weishaupt@weishaupt.cz